Gravirlux

ОБЩИ УСЛОВИЯ GRAVIRLUX.COM

ОБЩИ УСЛОВИЯ GRAVIRLUX.COM
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН – GRAVIRLUX.COMI. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията
между “БИЕМЖИ” ЕООД ЕИК 131044106, със седалище и адрес на управление: гр.
София, п.к. 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда, бл. 234 вх.А ет.7 ап.39 и адрес за
кореспонденция: гр.София, п.к. 1750, жк. Младост 1, ул. Д-р Стоян Чомаков 4А,
търговски комплекс “Чергата”, етаж 2 над партер, офис №65, телефон +359 877 606406,
+359 889 922452, e-mail- info@gravirlux.com наричано по-долу за
краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на
платформата за електронна търговия GRAVIRLUX.COM, наричана
по-долу „GRAVIRLUX.COM”.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:
1. Наименование на Доставчика: “БИЕМЖИ” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда,
бл. 234 вх.А ет.7 ап.39
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:
гр.София, п.к. 1750, жк. Младост 1, ул. Д-р Стоян Чомаков 4А, търговски комплекс
“Чергата”, етаж 2 над партер, офис №65
4. Данни за кореспонденция: info@gravirlux.com; +359 877 606406, +359 889 922452
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131044106
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 9153525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: 02/9330565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 или *2211 за мобилни оператори (цени според тарифния Ви
план)
Eл. поща: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 3. GRAVIRLUX.COM e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в
Интернет GRAVIRLUX.COM, чрез която Потребителите имат възможност да сключват
договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в
платформата стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния
магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне
на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките,
предлагани от в платформата GRAVIRLUX.COM;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез
платформата GRAVIRLUX.COM електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в
платформата GRAVIRLUX.COM;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или
изпълнението на договори с Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM чрез
интерфейса на страницата на GRAVIRLUX.COM, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез
интерфейса на платформата GRAVIRLUX.COM в Интернет;
8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на
потребителите.
Чл. 4. Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM организира доставянето на
стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на
добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право
критерии и условия.
Чл. 5. (1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM
договор за покупко-продажба на стоките, на адрес GRAVIRLUX.COM. Договорът се
сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
Всички цени обявени в платформата GRAVIRLUX.COM са в български лева.
(2) Всички цени на стоките и/или услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN)
с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
(3) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM се задължава да организира доставката
и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез
интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при
въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на
договора. Доставката до посочен от Потребителите точен адрес или офис на куриерска
фирма, в рамките на Република България, ще бъде извършена в срок от 1 до 3 работни
дни. Всички срокове, условия и цени за доставка на избраните от Потребителите
продукти са публикувани в раздел “Доставки” в онлайн магазина. Доставки не се
извършват в неделя и на официални празници, освен ако не е обявен извънреден график
за обслужване на куриерската фирма. Ако при получаването на поръчка на
Потребителя, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно
транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в
присъствието на куриера. Всички изпратени от Доставчика поръчки, на стойност над
100 /сто/ лева се транспортират със застраховка. Доставчикът не приема за обработка
поръчки, при които Потребителят е посочил адрес за получаване на стоката- „до
поискване” или до „пощенска кутия”. Рекламацията се удостоверява със забележка в
товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното
състояние на пратката и опаковката й. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията
и застраховката няма да бъдат уважени. В случай че Потребителят приеме пратката на
своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита
за недействителна.
Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM се съгласяват,
че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на
договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез
електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния
подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са
извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при
извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за
достъп.
IV.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА GRAVIRLUX.COM
Чл. 7. (1) За да използва GRAVIRLUX.COM за сключване на договори за
покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и
парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез
извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата
GRAVIRLUX.COM, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона
“Поръчай”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с
тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна
поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват
договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се задължава да
предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна
своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика
в платформата GRAVIRLUX.COM за да сключват договори за покупко-продажба на
предлаганите от доставчиците в платформата GRAVIRLUX.COM стоки.
(2) Договорът за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата
GRAVIRLUX.COM стоки може да бъде сключен чрез създаване на регистрация
/профил/ или „като гост“ /без регистрация/ .
(3) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на
Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се,
че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на
стоките.
Чл. 9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в
платформата GRAVIRLUX.COM по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата GRAVIRLUX.COM
(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата
GRAVIRLUX.COM стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като
страна по договора.
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;
VI.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за
покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с
едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с
отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за
всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена
стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на
другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на
Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за
покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на
другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е
задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на
които упражнява правата.
Чл. 12. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба
наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.
VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.13. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба
при извършване на поръчката на стоките /он лайн/ или при тяхната доставка.
/1/ При плащате на цената на стоките при извършване на поръчката /он лайн/
транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност Master Card
Identity check и VISA Secure. Плащането може да се осъществи с всички видове
банкови карти: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard. От гледна точка на
сигурността, максималната сума за плащане с карта е 200 лева, като ДОСТАВЧИКЪТ
не съхранява данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
/2/ Потребителят може да плати цената на стоките чрез наложен платеж в момента на
доставката им. В тези случай се начисляват допълнителни разноски за куриерската
услуга /доставка/, съгласно обявените тарифи на куриерската фирма, освен ако не се
касае за безплатна доставка, която се осъществява при покупка на стока на стойност над
49,99 лева.
VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО
ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл.14. Правилата на настоящия раздел VIII от тези общи условия се прилагат
единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на
договора за покупко-продажба или при регистрацията в GRAVIRLUX.COM, може да се
направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите,
Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл.15.(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в
платформата GRAVIRLUX.COM са определени в профила на всяка стока в
платформата GRAVIRLUX.COM
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в
платформата GRAVIRLUX.COM в профила на всяка стока в платформата
GRAVIRLUX.COM
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на
стоките се определя от Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM и се предоставя
като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора
за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в
настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством
в механизмите в платформата GRAVIRLUX.COM
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към
момента на визуализацията й в платформата GRAVIRLUX.COM преди сключването на
договора за покупко-продажба.
(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на
потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на
платформата GRAVIRLUX.COM или електронна поща.
Чл. 16. (1) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в
платформата GRAVIRLUX.COM цената на стоките преди или в момента на доставката
им.
(2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава
10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на
Доставчика.
Чл. 17. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от
датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от
договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM.
(2) Правото на отказ по ал. 1 в съотвествие с чл. 57 от ЗЗП не се прилага в следните
случаи:
1. за стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите
индивидуални изисквания.
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството
си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не
могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на
здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са
се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан
компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и
кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални
средства за разплащане.
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на
договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM не e изпълнил задълженията
си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите,
Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14
дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена
на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на
предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този
член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен
на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или
от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени
от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не
по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на
потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като
използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната
трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на
друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за
потребителя. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на
суми става единствено, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е
направено плащането в срок от 1 до 7 работни дни
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се
приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят
организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение
да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят
изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид
стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата
стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по
ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като
отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от
договора, достъпен в платформата.
(8) Когато доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM не е предложил да прибере
стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не
получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил
стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в
търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на
стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само
разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен
търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме
отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката
в търговски вид.
(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че
Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието,
принадлежащо към стоката.
(12) В случай че доставката не се осъществи, поради грешен адрес, ненамерен адрес
или отсъствие на Потребителя, Доставчикът възстановяването сумата, чрез нареждане
на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 1 до 7 работни
дни, след приспадане на направените разходите за доставка. Ако потребителят е
направил поръчка на стоки, изработени или съобразни с индивидуални изисквания на
потребителя, Доставчикът не възстановява заплатената сума.
(13) Потребителят има право, да се откаже от направената поръчка без да посочва
причина, преди стоката да бъде доставена и без да дължи обезщенетие на доставчика. В
случай, че стоката е предадена на куриер за доставка, потребителят дължи на
Доставчика, обезщетение в размер на направените куриерски разноски за стоката. Това
право Потребителят не може да упражни, ако е направил поръчка на стоки, изработени
или съобразни с неговите индивидуални изисквания.
Чл. 18. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при
сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата
GRAVIRLUX.COM.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM не са
определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни,
считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика
чрез сайта на Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM
(3) Ако Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM не може да изпълни договора
поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това
Потребителя и да възстанови платените от него суми. “БИЕМЖИ” ЕООД не гарантира
изрична наличност на продуктите в момента на тяхното поръчване.
Чл. 19. Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM се задължава да спазва всички
изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането,
рекламата и продажбата.
IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. (1) Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM може да организира
доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения
при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на
договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.
Чл. 21. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и
предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно
Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM
(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM
съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен
за скрити недостатъци.
Чл. 22. Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM не се задължава да осигурят
необходимия сервиз за стоката.
Чл. 23. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската
продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.
X.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 24. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява
съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете да
достъпите тук Политиката за поверителност.
(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита
на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за
целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .
(3) При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни,
Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява
информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство
на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се
съгласява, че Доставчикът може съхранява информация или получава достъп до
информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания,
посочени в Политиката за поверителност на личните данни .
(4) Потребителят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата
GRAVIRLUX.COM има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към
Потребителя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на
стоки, докато е налице регистрация на Потребителя или Потребителя в електронния
магазин на Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM
(5) Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата GRAVIRLUX.COM има
право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя при
използването на електронния магазин на Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM
Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по
алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.
Чл. 25. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM има
право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на
всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и
парола, Доставчикът на платформата GRAVIRLUX.COM има право да приложи
обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”.
XI.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на
платформата GRAVIRLUX.COM за което последният ще уведоми по подходящ начин
всички регистрирани Потребители.
(2) Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM и Потребителят се съгласяват, че
всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо
Потребителя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM и
ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM и
ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в
платформата GRAVIRLUX.COM
(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата
GRAVIRLUX.COM, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат
изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при
регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда
на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат
действие спрямо него.
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в
платформата GRAVIRLUX.COM се прекратяват в следните случаи:
● при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
една от страните по договора;
● по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
● при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
задълженията си;
● при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
● в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата
GRAVIRLUX.COM. В този случай сключените, но неизпълнени договори за
покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без
да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че
Потребителят използва платформата GRAVIRLUX.COM в нарушение на настоящите
общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени
норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
XIII. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 29. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност
Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM при съдебни искове и други претенции
на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в
това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:
(1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски,
продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или
индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата,
предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно
деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на
Закона за защита на потребителите.
Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни
събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително
и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на
трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди,
изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в
процеса на използване или неизползване на GRAVIRLUX.COM и сключване на
договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била
достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под
продуктите, новините и статиите в платформата GRAVIRLUX.COM
Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за
сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация,
разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до
информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за
покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на
данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя
за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.
XIV. ГАРАНЦИЯ
Чл. 33. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, която съответства на
договора за продажба
(1) ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока с поета търговска или
производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба не по-малко от 2 /две/
години, считано от датата на покупка или доставка (стокова разписка и касов бон ИЛИ
дата на товарителница).
(2). ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава от ТЪРГОВЕЦА стокова разписка и касов бон,
доказваща покупката на продукта и началото на започване на законовия гаранционен
срок.
(3) Гаранцията не важи в следните случаи:
– липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството
екземпляр от стоковата разписка или касов бон);
– Клиентът не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката,
констатирани от него при нейното получаване; уведомяването следва да се
извърши от Клиента в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната
поща на Дружеството;
– изтичане на срока на законната гаранция;
– изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от
законната гаранция;
– механична повреда на стоката, причинена от страна на Клиента;
– използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда,
поради влажност, химически или механични въздействия;
– повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с
предназначението и условията за използването на съответната стока, на
техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими
в Република България – например (примерите не са изчерпателни): прекомерно
измокряне на стоката , издраскване и/или нарязване на стоката, причинено от
остри предмети и др.;
– повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни
обстоятелства.
– повреди и изхабяване, причинени от естеството на използване на продуктите
(надрасквания, протърквания, деформация от използване, които не могат да се
обвържат с дефект в материалите)
XV.РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 34 Рекламацията на стока може да се предяви в следните срокове:
(1) до 24 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от
установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответсвието е
явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата
разпоредба;
(2) до 48 часа от приемане на Стоката, когато несъответствието е външно, видимо и
явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или
непосредствено след доставката;
(3) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение
между продавача и потребителя за решаване на спора.
Чл. 35 Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.
Чл.36 (1) При предивяване на рекламация същата се вписва в Регистър на
рекламациите, като предоставя на Потребителя номер и дата на рекламацията, както и
информация кой служител е приел същата.
(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията Доставчикът се произнася дали
същата е основателна или не.
Чл. 37 При основателни рекламации Доставчикът привежда стоката в съответствие с
договора за продажба в рамките на срока по ал. 2. Стоката се привежда в съответсвие с
договора безплатно по един от следните начини по преценка на Доставчика според
естеството на несъответствието:
(1) ремонт на стоката – Всички ремонти на продукти, закупени от Сайта се
извършват в България в оторизирани от дружеството сервизи, с оригинални
или функционално еквивалентни части, внесени директно от производителя
или друг производител;
(2) замяна на стоката с нова от същия вид;
Чл. 38 Ако някое от действията, посочени в чл.36 , се окаже невъзможно или
неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи
за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката или поради съществен неотстраним
дефект, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, Доставчикът
връща заплатената от Потребителя стойност за стоката и за нейната доставка.
Чл. 39 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от Доставчика
в срока по чл. 35, ал. 2, Потребителят има право да развали договора и да му бъде
възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.
(2) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
(3) Потребителят има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването
на рекламацията от страна на Доставчика. Последният е задължен да удовлетвори
искането на Потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на
Потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по
чл. 33, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за
продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума
или за намаляване цената на стоката, когато Доставчикътсе съгласи да бъде извършена
замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един
месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Чл. 40 Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:
е предявена след изтичане на сроковете по чл. 33, ал. 1 и ал. 2;
за изработката на стоката са използвани материали на Потребителя , които
поради своето качество са довели до несъответствие на получения от
материалите готов продукт;
Купувачът не е предоставил следните документи / касова бележка или фактура,
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на
стоката или услугата с договореното/ и или продуктитът, аксесоари, компоненти
към поръчката;
е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване
на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център;
е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това
се е случило без знанието и съгласието на Доставчика и извън оторизиран от
него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;
са налице повреди, причинени от Потребителя и или трето лице, за което
Доставчика не носи отговорност, както в случаите, при които дефектът е
причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния
продукт;;
(8)е нарушена физическата цялост на продукта и или на гаранционните лепенки,
пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;;
(9) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с
нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от
обстоятества, за които Доставчика не отговаря – неизправности в електрическата
мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, природни
бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване,
щети, причинени от вода или влага;
(10) рекламацията касае продукт, който не е закупен от сайта
(11) при упражнена рекламация и върнат от Потребителя за удовлетворяване на
рекламацията Доставчикът продукт в недобър вид, ако видът на продукта
безспорно индицира неполагане от Потребителя на дължима грижа, неправилна
употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи,
че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на
продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта,
изпускане, притискане и прочее);
Чл. 41(1) При неоснователна рекламация Доставчикът информира писмено
Потребителя за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията
и да извърши привеждане на стоката в съответсвие с договора.
(2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на
този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в
съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи
на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.
XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 42. “БИЕМЖИ” ЕООД не гарантира наличност на поръчаните продукти в момента
на създаване на електронната поръчка. При всеки един случай на липса и проблемна
доставка на артикул, поръчителят следва да бъде уведомен за това. Може да Ви бъде
предложен алтернативен продукт, максимално близък до поръчания или да бъде
предоставена инофрмация за най-скорошна дата на доставка. В случай, че клиентът
потвърди промяната се изпраща коригираната поръчка към посочения в поръчката
адрес. В случай че поръчителят на одобри предложените промени, то поръчката се
анулира.
Чл. 43. Продукти, без обявени цена или с цена 0.00 се считат за неналични продукти
или за продукти непредназначени за продажба.
Чл. 44. (1) Фирма “БИЕМЖИ” ЕООД си запазва правото да откаже изпълнение на
поръчка на потребители, които сметне за некоректни по отношение на изпълнение на
предишни поръчки. За такива потребители обикновено се приемат потребители, който:
– имат направени минали поръчки, който са отказани след изпращане/неприетии по
неуважителни за “БИЕМЖИ” ЕООД причини.
– са отказали приемането / не са потърсили поръчки, които включват персонализиран
продукт. Тези продукти са считат за похабени, тъй като са изработени по поръчка на
потребителя.
(2) Ако потребител, който е сметнат за некоректен от “БИЕМЖИ” ЕООД пожелае да
направи нова последваща поръчка, тя може да бъде изпълнение само при 100%
авансово предплащане или при изцяло покриване на минали загуби за”БИЕМЖИ”
ЕООД, причинени от минали изпратени поръчки (възстановяване на стойността на
отказан продукт с индивидуален характар или възстановяване на 2 куриерски услуги
при отказана поръчка с индивидуален характар)
Чл.45. Този електронен магазин може да съдържа линкове към други
сайтове. “БИЕМЖИ” ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание. В
съдържанието на електронния магазин, с цел показване на предлаганите продукти, са
позиционирани имена, знаци, символи на търговски марки, защитени по Закона за
защита на авторското право, които са притежание на техните собственици.
Чл.46. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата GRAVIRLUX.COM се
задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят
търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и
тези общи условия.
(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на
договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция
проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на
кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични
уеб сайтове и др.
Чл.47. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален
договор между Доставчика в платформата GRAVIRLUX.COM и Потребителя, с
предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 48. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия
няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 49. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването
на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл.50. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на
GRAVIRLUX.COM